Faculty

.
S.N. Photo Name of Employee Designation Date of joining Contact
1 Dr. V. K. Kanaujia Head, Senior Scientist (Soil Conservation & Water Management) 12-01-2001 +91-9415488976
Kvk.kannauj@gmail.com, vijaikr.kanaujia@gmail.com
2 Dr. Bhupendra Kumar Singh Scientist (Plant Protection) 29.11.2004 +91-9415687594
bhupendra_dr@rediiffmail.com
3 Dr. Subhash Chandra Singh Scientist (Agri. Extn.) 29.11.2004 +91-9415701721
Subhashsinghcsa@gmail.com
4 Dr. Poonam Singh Scientist (H.Sc.) 29-11-2004 +91-9453307099
Poonam8sep@yahoo.co.in
5 Dr. Binod Kumar Scientist (Crop Production) 09.12.2004 +91-8765192210
kvkbinodKr @gmail.com
6 Dr Amar Singh Horticulture 07-12-2004 +91-8574046715
amarkvk@gmail.com
7 Dr Shashi Kant Animal Husbandry 03.12.2004 +91-9839195654
Shashikantkvk@gmail.com
8 Smt. Vidushi Katiyar 25.03.2003 +91-9452676910
9 Shri Rati Ram 09.04.1987 +91-8181883116
10 Smt. Anita Katiyar 19-05-2007 +91-9793085587
11 Shri Badalu Prasad 03.09.1991 +91-
12 Shri Ram Kumar 01-02-2009 +91-
13 Shri Raj Bahadur 01.03.2006 +91-